κτηματολογιο τπε

Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) των σχολείων

Tο Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων δίνει τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγραφόμενου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Κάντε κλικ για
Προβολή

της σχετικής κατηγορίας σε μορφή blog

Πρόσφατα Άρθρα

που σχετίζονται με τις διαδικασίες οργάνωσης και καταγραφής του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων

Επιλογή και Αρμοδιότητες
Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Η εγκύκλιος που περιγράφει τις διαδικασίες επιλογής Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. καθώς και τις Αρμοδιότητές του. (110945/Δ2/13-9-2022)

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο κανονισμός λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. όπως αυτός δημιουργήθηκε το 2005. Σε αυτόν θα βρείτε αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων όλων των παραγόντων που σχετίζονται με το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. καθώς και τις διαδικασίες, γενικά, που ακολουθούνται.

Έντυπα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Τα έντυπα του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. όπως προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας

Βιβλίο
Συμβάντων

Καταγραφή συμβάντων εργαστηρίου (όπως βλάβες υλικού, δυσλειτουργίες κτλ) που γίνεται από κάθε εκπαιδευτικό.Αρχείο Μηχανήματος

Αναλυτική περιγραφή υλικού κάθε μηχανήματος καθώς και καταγραφή των εργασιών που έχουν γίνει σε αυτό.Θέσεις Εργασίας Εργαστηρίου

Καταγραφή της θέσης των μαθητών ανά μάθημα-τμήμα και ανά θέση εργασίας.

Βιβλίο
Δανεισμού

Καταγραφή των δανειζόμενων βιβλίων της βιβλιοθήκης που δύναται να υπάρχει στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού

Καταγραφή του προσωπικού, εκτός του Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., που χρησιμοποιεί το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου (ανά ώρα).


τα παραπάνω έντυπα σε μορφή .pdf βρίσκονται στο Παράρτημα του Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.