Γενικά

Από τα τέλη Οκτωβρίου 2020, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η επέκταση του τοπικού (ενσύρματου αλλά και ασύρματου) δικτύου του Γυμνασίου Σάμης. Το έργο αυτό ξεκίνησε ως μία πρωτοβουλία του Δ/ντή του Γυμνασίου Σάμης, κου Μανώλη Δούλια, στα τέλη του 2019, προκειμένου να επεκταθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο στις αίθουσες διδασκάλίας, με σκοπό την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη. Το έργο αυτό, λόγω της πανδημίας του covid-19, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020 αλλά ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε αμέσα στους πρώτους δύο μήνες του επόμενου (Σχολ. Έτος 2020-2021).

Η επέκταση αυτή προέβλεπε την πλήρη δικτυακή κάλυψη των έξι (06) αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το Γυμνάσιο Σάμης, πέρα από το εργαστήριο πληροφορικής και τη βιβλιοθήκη, όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες κατά τη διδασκαλία αλλά και τον έλεγχο πρόσβασης και την ασφάλεια. Αυτό ήταν εφικτό με ένα συνδυασμό ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης, αξιοποιώντας τα πρότυπα δικτύωσης ΙΕΕΕ 802.3 και ΙΕΕΕ 802.11.

Συγκεκριμένα το έργο περιελάμβανε τα εξής :

1) Επέκταση του υφιστάμενου ενσύρματου τοπικού δικτύου από το εργαστήριο πληροφορικής έως συγκεκριμένο σημείο της πτέρυγας του Σχολικού Συγκροτήματος που ανήκει στο Γυμνάσιο.
2) Για τις πέντε (05) από τις συνολικά έξι (06) αίθουσες, προβλέφθηκε η ενσύρματη δικτύωση υψηλής ταχύτητας.
3) Για την έκτη αίθουσα η οποία στέγαζεται σε μία από τις τρεις (03) ΠΡΟΚΑΤ ελαφρού τύπου του συγκροτήματος, που δεν είναι εννιαίες με το υπόλοιπο κτίριο, προβλέφθηκε η ασύρματη δικτύωσή της.
4) Αίτημα προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για την αναβάθμιση της ταχύτητας της σύνδεσης που παρέχει στο Σχολείο.

Τι επιτεύχθηκε με αυτό :

Α) Η πλήρης πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους χώρους διδασκαλίας του Γυμνασίου Σάμης, πέρα από τη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο πληροφορικής που διέθετε ήδη, με ταχύτατη και αξιόπιστη σύνδεση.
Β) Η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του δικτύου, εύκολα και με πολύ μικρό ή και μηδενικό κόστος κατά περίπτωση (αξιοποίηση υφιστάμενου ή εγκατάσταση επιπλέον ασύρματων δικτύων).
Γ) Η κατάλληλη δόμηση της επέκτασης του δικτύου ώστε να μειωθεί το κόστος, η πολυπλοκότητά του αλλά και οι απαιτήσεις για τη συντήρησή του.
Δ) Μέγιστη δυνατή ασφάλεια με τη χρήση ενσύρματης δικτύωσης στο μεγαλύτερο βαθμό (5 από 6 αίθουσες) αλλά και την εγκατάσταση αξιόπιστου Σημείου Πρόσβασης (Access Point) που υποστηρίζει τα υψηλότερα και σύγχρονα standards όσον αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο πρόσβασης.
Ε) Την ευρεία ασύρματη κάλυψη του συγκροτήματος στο μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών χώρων (έως το γήπεδο μπάσκετ) για την αξιοποίηση σε μαθήματα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο.

Από τεχνικής άποψης :

1) Ενσύρματη σύνδεση, σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3, υψηλής ταχύτητας (Gigabit Ethernet – 1000Mbit/s) μεταξύ του εργαστηρίου πληροφορικής και αίθουσας που φιλοξενεί το δικτυακό εξοπλισμό σε κατάλληλο ικρίωμα (rack).

2) Ενσύρματη δικτύωση, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, των πέντε (05) αιθουσών με αντίστοιχης ταχύτητας (1000Mbit/s) συνδέσεις που καταλλήγουν σε πρίζες τύπου RJ45.

3) Ασύρματη δικτύωση, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, της μίας αίθουσας ΠΡΟΚΑΤ ελαφρού τύπου με κατάλληλα τοποθετημένο Access Point ταχύτητας 300Μbit/s.

4) Έλεγχος πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο με χρήση κωδικού αλλά και αποδοχή μόνο συγκεκριμένων συσκευών (whitelist), για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Ο σχεδιασμός και η παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού έγινε από του Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έγινε από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών διενεργήθηκε έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας.

Η γραμμή VDSL του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) αναβαθμίστηκε και επιτυγχάνει ταχύτητες 30Mbps και 5Mbps για download και upload αντίστοιχα, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες του Σχολείου.