(Απόσπασμα αρ. 9 του ΦΕΚ 5919/2018)

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών υπηρετούν στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

2. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:

υποστηρίζει το έργο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογικών και β) έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

3. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:

α). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο εργαστηριακό τους έργο,

β). παρέχει υποστήριξη είτε επιτόπια, είτε μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (ticketing system) για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού,

δ). υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Για τα συστήματα αυτά προβαίνει σε αναλυτική καταγραφή αιτημάτων τεχνικής στήριξης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους,ε). συνεργάζεται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. στη συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής (τοπικά δίκτυα Η/Υ, υπολογιστές, εκτυπωτές, κεντρικούς εξυπηρετητές (servers), παραμετροποίηση δρομολογητών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εγκατάσταση-διαχείριση-συντήρηση διακομιστών ιστού (web servers), διακομιστών αλληλογραφίας (mail servers) κ.τ.λ.),

στ) συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του Π.Σ.Δ. για τη συντήρηση ενεργητικού και παθητικού εξοπλισμού, την καλή λειτουργία και τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., με σκοπό την αδιάλειπτη πρόσβαση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο Διαδίκτυο και στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ζ) υποστηρίζει συντονιστικά τις δράσεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό και στο λογισμικό των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς του,

η) ενημερώνει, μέσω του Προϊσταμένου του, το Διευθυντή Εκπαίδευσης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων των υποδομών και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ.,

θ) έχει την εποπτεία της ενημέρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων που αναπτύσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και σχετίζονται με δράσεις Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ι) επισκέπτεται τα σχολεία και τα Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής, εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών Η/Υ και ενημερώνεται: – αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων,- ββ) για τη χρήση και αξιοποίηση του εργαστηρίου και- γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται,

ια) συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες τηλεματικής των σχολικών εργαστηρίων.

4. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.