Σκοπός :

Προκειμένου η Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας να αποκτήσει ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων το οποίο θα εξυπηρετεί τις καθημερινές δραστηριότητες και θα διεκολύνει τις εργασίες των υπαλλήλων της, από το Μάρτιο του 2021 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί εξυπηρετητής αρχείων (file server).

Δυνατότητες :

Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι οι εξής :

  1. Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης αρχείων χωρητικότητας 250GB, βασισμένο σε ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο.
  2. Διαμοιρασμός αρχείων και φακέλων στους χρήστες της ΔΔΕ Κεφαλληνίας και διαβάθμισμένη πρόσβαση στους κοινόχρηστους φακέλους για λόγους ασφαλείας.
  3. Αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε καθημερινή βάση και σε ξεχωριστή μονάδα δίσκου.Πρόσθετα χαρακτηριστικά :

  1. Σύστημα βασισμένο σε ελεύθερο λογισμικό.
  2. Απομακρυσμένη διαχείριση.
  3. Αναφορές σχετικά με τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας.


Ο εξυπηρετητής αρχείων λειτουργεί σε υφιστάμενο εξοπλισμό αξιοποιώντας ΕΛ/ΛΑΚ και δεν είχε κανένα κόστος για την υπηρεσία.